Top

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου Visitwestmacedonia.gr (εφεξής «Καταλόγου») παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Κατάλογο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Καταλόγου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Καταλόγου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της επίσκεψης/ χρήσης του Καταλόγου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Το visitwestmacedonia.gr είναι η διαδραστική πλατφόρμα  της Εταιρειας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας που αποσκοπεί στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας.  Ο ιστότοπος προβάλλει ένα πλήρες πακέτο πληροφοριών και κύριως σκοπός είναι η ανάδειξη των πανέμορφων ορεινών όγκων, του μοναδικού υδάτινου πλούτου σε λίμνες και ποτάμια, της πλούσιας πολιτιστική μας κληρονομιάς και δραστηριοτήτων των τέσσερων περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας.  

Επιπρόσθετα, λειτουργεί ως πάροχος τεχνογνωσίας για τα εμπλεκόμενα μέρη (πχ ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις) μέσω της υποσελίδας B2B.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Καταλόγου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων (Αριθμός Σήματος ………….). Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εκμετάλλευσης, πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφή άδειά μας.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του Καταλόγου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του Καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα όπως επίσης και των βάσεων δεδομένων ανεξαρτήτως αν έχει χορηγηθεί η όχι πρόσβαση και/ ή περιορισμένη άδεια χρήσης σε αυτές.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Κατάλογο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το Κατάλογο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ υπό-σελίδα (subpage).

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Καταλόγου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, προβαλλομένων συνδέσμων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί παρέχουν σχετική αδειοδότηση την οποία ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να αναζητήσει από αυτούς.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Καταλόγου απαγορεύεται να παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Καταλόγου.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Καταλόγου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Κατάλογο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης χρήσης του Καταλόγου.

Ο Κατάλογος δεν προσφέρει υπηρεσίες επ’ αμοιβή ή έναντι τιμήματος στον επισκέπτη / χρήστη του καταλόγου.

Όλες οι υπηρεσίες του Καταλόγου που προσφέρονται στους επισκέπτες / χρήστες παρέχονται δωρεάν και αποτελούν προσφορά του Καταλόγου.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Κατάλογος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών, πληροφοριών, αποτελεσμάτων ή περιεχομένου του Καταλόγου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Το περιεχόμενο του Καταλόγου παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή / και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο Κατάλογος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων μόνο σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Σε καμία περίπτωση ο Κατάλογος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής και / ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά και / ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες / χρήστες  του Καταλόγου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και / ή τη χρήση του Καταλόγου και / ή με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και / ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και / ή με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και / ή  υπηρεσίες και / ή πληροφορίες που διατίθενται απευθείας από τον Κατάλογο.

Το περιεχόμενο του Καταλόγου είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό και αποτελεί μία προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί ως έγκυρες πληροφορίες και / ή συμβουλές και / ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, αγορά ή χρήση προϊόντων και υπηρεσιών από όποιον και αν αυτές παρέχονται. Ο κατάλογος σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του περιεχομένου και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του.

Ο Κατάλογος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο Κατάλογος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο Κατάλογος ο οποίος παρέχει δωρεάν και αποτελέσματα αναζήτησης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα, την διαθεσιμότητα ή την σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης περιεχομένου ή των σελίδων, των καταχωρίσεων, των υπηρεσιών και των τυχόν επιλογών καθώς σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει λόγω όγκου ή συνάφειας το περιεχόμενο ή την ορθότητα αυτών.

Ο Κατάλογος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες/ περιεχόμενο/ προϊόντα/ υπηρεσίες που έχουν συμπεριληφθεί στο Κατάλογο ή στα αποτελέσματα αναζήτησης αποδειχθεί ανακριβής ή εσφαλμένη. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Κατάλογος.

Στον Κατάλογο ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Ο κατάλογος δεν ελέγχει και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει προς το περιεχόμενο, την ορθότητα και την ακρίβεια των διαφημίσεων οπουδήποτε και αν αυτές εμφανίζονται ή παραπέμπουν και από οποιονδήποτε και αν προσφέρονται.

Γίνεται μνεία ότι οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιαδήποτε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον Κατάλογο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Περιορισμός Ευθύνης χρήσης υπηρεσιών τρίτων (καταχωρίσεις – διαφημίσεις) που εμφανίζονται στον Κατάλογο

Στον Κατάλογο μπορεί να εμφανίζονται ακόμη σε τυχαία ή προκαθορισμένα σημεία ή σειρά προβαλλόμενες καταχωρίσεις ή διαφημίσεις τρίτων.

Ο Κατάλογος δεν φέρει καμία απολύτως υποχρέωση ελέγχου και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών/ προϊόντων/ υπηρεσιών που παρέχονται από τους καταχωρισμένους ή διαφημιζόμενους στον Κατάλογο και είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη / χρήστη. Ο χρήστης οφείλει πριν αποστείλει αιτήματα ή συμβληθεί με τρίτους που προβάλλονται ή διαφημίζονται στον Κατάλογο να ελέγχει με δικά του μέσα και ευθύνη την ορθότητα/ ακρίβεια / πληρότητα των όσων συμφωνήσει με αυτούς καθώς και την ορθότητα / πληρότητα / ακρίβεια των στοιχείων / προϊόντων / υπηρεσιών που του προσφέρουν. Ο Κατάλογος δεν γνωρίζει ούτε μπορεί να λάβει γνώση των προσφερόμενων από τρίτους προϊόντων ή υπηρεσιών  ούτε και των συμφωνιών μεταξύ του επισκέπτη / χρήστη και αυτών, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο γνωρίζει και / ή συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις ή παρουσιάσεις ή συναλλαγές μεταξύ του χρήστη / επισκέπτη και αυτών και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή ή ζημία προκληθεί απορρέουσα από τις σχέσεις μεταξύ προβαλλομένων / διαφημιζομένων και χρήστη / επισκέπτη.

Είναι δυνατόν ο επισκέπτης / χρήστης να βρει πληροφορίες από καταχωρισμένους ή διαφημιζόμενους που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης μέσω του Καταλόγου καταχώρισης ή διαφήμισης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε καταχωρίσεις που παρέχονται από προβαλλόμενους ή διαφημιζόμενους στον Κατάλογο. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε πιστοποιούμε ή εξασφαλίζουμε.

Συνεπώς, ο επισκέπτη / χρήστης του Καταλόγου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι καταχωρισμένοι ή διαφημιζόμενοι στον Κατάλογο αποτελούν τρίτα πρόσωπα προς αυτόν και ότι χρησιμοποιώντας τυχόν υπηρεσίες τους που προβάλλονται στον Κατάλογο ο επισκέπτης / χρήστης ενεργεί με δική του πρωτοβουλία, και αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών / προϊόντων / υπηρεσιών από αυτούς όπως και την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που του παρέχονται.

Πέραν της προβολής της καταχώρησης /διαφήμισης καμία απολύτως συναλλαγή μεταξύ χρήστη / επισκέπτη και καταχωρισμένου ή διαφημιζομένου δεν λαμβάνει χώρα εντός του Καταλόγου. Γι’ αυτό άλλωστε μετά την επιλογή (κλικ) κάθε διαφήμισης ή την επιλογή μετάβασης στην ιστοσελίδα του καταχωριζόμενου ο επισκέπτης χρήστης μεταφέρεται αυτόματα εκτός Καταλόγου.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Καταλόγου ρητά αποδέχεται ότι οποιαδήποτε αναφορά και/ή παραπομπή σε τρίτους δεν υποδηλώνει καμία ρητή ή έμμεση αποδοχή/ προτροπή ή δέσμευση του Καταλόγου, ούτε σε οποιαδήποτε περίπτωση προσφορά σε πώληση ή παροχή υπηρεσίας ή δέσμευση του Καταλόγου για συμφωνία παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής με αυτούς. Ο Κατάλογος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για καμία παροχή υπηρεσίας από ή προς τρίτους και δεν λειτουργεί ως άμεσος ή έμμεσος πωλητής ή μεταπωλητής υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν ή καλεί τον επισκέπτη / χρήστη να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με αυτούς.

Ο Κατάλογος δεν ευθύνεται για απόψεις / γνώμες / τοποθετήσεις / μηνύματα / δημοσιεύσεις / πληροφορίες υπηρεσιών ή προϊόντων τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται / προβάλλονται στο Κατάλογο. Πάραυτα κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του Καταλόγου και να εκφράσει τα παράπονα του αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση visitwestmacedonia(at)gmail.com ή μέσω της φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπό μας υπό την κεφαλίδα «επικοινωνία».

Ενημερωτικά δελτία (Newsletter)

Η αποστολή newsletter από το Κατάλογο γίνεται μόνο στους επισκέπτες / χρήστες που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Ο Κατάλογος παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt-in, opt-out).

Τα e-mail των χρηστών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Καταλόγου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο Κατάλογος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

“Σύνδεσμοι” (links) προς άλλους Διαδικτυακούς τόπους

O Κατάλογος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Κατάλογος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαδραστικοί Χάρτες Διαδρομών

Ο Κατάλογος στην προσπάθεια να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με   πεζοπορικές ή άλλες διαδρομές του ορεινού όγκου της Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενεί αρχεία διαδρομών ή χάρτες με ενσωματωμένα αρχεία διαδρομών που προέρχονται από διάφορες πηγές. Παρά τις προσπάθειες για τον έλεγχο και την αξιοπιστία των δεδομένων, στις διαδρομές ενδέχεται να υπάρχουν λάθη στις μετρήσεις ή αποκλίσεις λόγω κακών λήψεων σήματος GPS από τον εκάστοτε δημιουργό του αρχείου ή ακόμη και ατέλειες που οφείλονται σε τεχνικά μέσα ή ερασιτεχνικές καταγραφές που δεν φέρουν επίσημη πιστοποίηση. Ως εκ τούτου η χρήση των στοιχείων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη του Καταλόγου. Ο Κατάλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και τη χρήση των στοιχείων των διαδρομών που φιλοξενούνται σε αυτόν. Γίνεται μνεία ότι οι οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις σημάνσεις (ταμπέλες) των μονοπατιών, να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, να είναι ενημερωμένοι για τις καιρικές συνθήκες, να γνωρίζουν τις βασικές παραδοσιακές τεχνικές προσανατολισμού στο βουνό και να είναι εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο ορειβατικό εξοπλισμό.

“Σύνδεσμοι” (links) προς το Κατάλογο

“Σύνδεσμοι” προς το Κατάλογο επιτρέπονται μόνο προς τις ελεύθερες σελίδες του Καταλόγου και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Καταλόγου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι σύνδεσμοι επιτρέπονται μόνο με την τοποθέτηση ενεργού συνδέσμου προς την διεύθυνση του Καταλόγου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Ο Κατάλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χρήσης χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης / χρήστης του Καταλόγου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Καταλόγου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ του Καταλόγου και επισκέπτη/ χρήστη θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Καταλόγου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς το visitwestmacedonia.gr παρακαλούμε αποστείλατε το σχόλιο σας στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στον Κατάλογο υπό την κεφαλίδα «επικοινωνία». Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του Καταλόγου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στον Κατάλογο υπό την κεφαλίδα «επικοινωνία».

error: Προστατευμένο περιεχόμενο! Content is protected!